Lễ ký kết phối hợp thực hiện mô hình “Cổng trường an toàn giao thông”

Lễ ký kết phối hợp thực hiện mô hình “Cổng trường an toàn giao thông”

Lễ ký kết phối hợp thực hiện mô hình “Cổng trường an toàn giao thông”