Bằng khen của Thủ Tướng Chính Phủ trao tặng Chủ Tịch TĐGDQT Nam Việt . Thầy, Nguyễn Đức Quốc

Bằng khen của Thủ Tướng Chính Phủ trao tặng Chủ Tịch TĐGDQT Nam Việt . Thầy, Nguyễn Đức Quốc

Bằng khen của Thủ Tướng Chính Phủ trao tặng Chủ Tịch TĐGDQT Nam Việt . Thầy, Nguyễn Đức Quốc