Trường TiH, THCS, THPT Nam Việt tổ chức kỳ thi Nghề cho HS THPT

Trường TiH, THCS, THPT Nam Việt tổ chức kỳ thi Nghề cho HS THPT

Trường TiH, THCS, THPT Nam Việt tổ chức kỳ thi Nghề cho HS THPT