Tập đoàn Giáo dục Quốc tế Nam Việt vinh dự cùng Đoàn đại biểu thăm huyện đảo Trường Sa

Tập đoàn Giáo dục Quốc tế Nam Việt vinh dự cùng Đoàn đại biểu thăm huyện đảo Trường Sa

Tập đoàn Giáo dục Quốc tế Nam Việt vinh dự cùng Đoàn đại biểu thăm huyện đảo Trường Sa