Tập đoàn GDQT Nam Việt vinh dự đón tiếp Cô Trương Mỹ Hoa đến thăm và làm việc

Tập đoàn GDQT Nam Việt vinh dự đón tiếp Cô Trương Mỹ Hoa đến thăm và làm việc

Tập đoàn GDQT Nam Việt vinh dự đón tiếp Cô Trương Mỹ Hoa đến thăm và làm việc