Tập đoàn GDQT Nam Việt nhận đỡ đầu 10 em học sinh huyện Thăng Bình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn th

Tập đoàn GDQT Nam Việt nhận đỡ đầu 10 em học sinh huyện Thăng Bình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn th

Tập đoàn GDQT Nam Việt nhận đỡ đầu 10 em học sinh huyện Thăng Bình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn th