Tập đoàn GDQT Nam Việt – Ngày hội tư vấn hướng nghiệp cùng học sinh cuối cấp THPT 2024.

Tập đoàn GDQT Nam Việt – Ngày hội tư vấn hướng nghiệp cùng học sinh cuối cấp THPT 2024.

Tập đoàn GDQT Nam Việt – Ngày hội tư vấn hướng nghiệp cùng học sinh cuối cấp THPT 2024.