Phóng sự về hoạt động giảng dạy bộ môn Giáo dục Quốc phòng - An ninh trên địa bàn thành phố Hồ C

Phóng sự về hoạt động giảng dạy bộ môn Giáo dục Quốc phòng - An ninh trên địa bàn thành phố Hồ C

Phóng sự về hoạt động giảng dạy bộ môn Giáo dục Quốc phòng - An ninh trên địa bàn thành phố Hồ C