Nvi-er đạt được giải ba cấp quận với mô hình Nhà chống ngập thông minh

Nvi-er đạt được giải ba cấp quận với mô hình Nhà chống ngập thông minh

Nvi-er đạt được giải ba cấp quận với mô hình Nhà chống ngập thông minh