Những mầm xanh hy vọng của các bé Tiểu học Nam Việt đã đâm chồi nảy lộc rồi cả nhà ơi

Những mầm xanh hy vọng của các bé Tiểu học Nam Việt đã đâm chồi nảy lộc rồi cả nhà ơi

Những mầm xanh hy vọng của các bé Tiểu học Nam Việt đã đâm chồi nảy lộc rồi cả nhà ơi