Liên đội tiểu học Nam Việt tổ chức Lễ Kết nạp Đội viên cho học sinh khối 3

Liên đội tiểu học Nam Việt tổ chức Lễ Kết nạp Đội viên cho học sinh khối 3

Liên đội tiểu học Nam Việt tổ chức Lễ Kết nạp Đội viên cho học sinh khối 3