Học sinh Nam Việt Trần Tùng Linh Châu - Lớp 1A4 - Trường Tiểu học Nam Việt toả sáng tại các cuộc thi

Học sinh Nam Việt Trần Tùng Linh Châu - Lớp 1A4 - Trường Tiểu học Nam Việt toả sáng tại các cuộc thi

Học sinh Nam Việt Trần Tùng Linh Châu - Lớp 1A4 - Trường Tiểu học Nam Việt toả sáng tại các cuộc thi