Gần 1000 cán bộ nhân viên Tập đoàn Giáo dục Quốc tế Nam Việt được tiêm phòng vaccine Covid-19

Gần 1000 cán bộ nhân viên Tập đoàn Giáo dục Quốc tế Nam Việt được tiêm phòng vaccine Covid-19

Gần 1000 cán bộ nhân viên Tập đoàn Giáo dục Quốc tế Nam Việt được tiêm phòng vaccine Covid-19