Đội văn nghệ Nam Việt vinh dự tham gia chương trình “Ngày hội truyền thống Khuyến học và Lễ trao học

Đội văn nghệ Nam Việt vinh dự tham gia chương trình “Ngày hội truyền thống Khuyến học và Lễ trao học

Đội văn nghệ Nam Việt vinh dự tham gia chương trình “Ngày hội truyền thống Khuyến học và Lễ trao học