Ban lãnh đạo Tập đoàn Giáo dục Quốc tế Nam Việt vinh dự gặp mặt Bộ Quốc Phòng

Ban lãnh đạo Tập đoàn Giáo dục Quốc tế Nam Việt vinh dự gặp mặt Bộ Quốc Phòng

Ban lãnh đạo Tập đoàn Giáo dục Quốc tế Nam Việt vinh dự gặp mặt Bộ Quốc Phòng